Slovenský iconEnglish icon

OZNAM- Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

 08.01.2024

Vážení občania,

 nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2024 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali alebo darovali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2023 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti) 

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2023 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2023 prihláseného.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka (je potrebné oznámiť do 30 dní).

Editovateľné tlačivo na podanie vyššie uvedených daní nájdete na :

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)


1 2 3 >