Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 28.03.2023

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 31.03.2023 (piatok) o 18:30 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti - nehnuteľnosti
 9. Projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie
 10. Akcie v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


1 2 3 >