Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.06.2023

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2023 (streda) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná
 7. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2022
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2023
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 10. Úprava rozpočtu na rok 2023- Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 11. Komunitný plán sociálnych služieb
 12. Investičný zámer- rekonštrukcia Materskej školy
 13. Žiadosti
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


1 2 3 >