Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.09.2023

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 05.10.2023 (štvrtok) o 18:00 hodine

 v malej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom
 7. Materská škola Kšinná
 8. Žiadosti  
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


1 2 3 >