Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.10.2023

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 30.10.2023 (pondelok) o 17:00 hodine

 vo veľkej zasadačke  OcÚ v Kšinnej

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Materská škola Kšinná- zmluva
  5. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


1 2 3 >