Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.12.2023

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12.2023 (piatok) o 16:30 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2024
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2023
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024
 11. Audit obce za rok 2022
 12. Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školskom zariadení
 14. Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov a zriadenie vecného bremena  na parc. reg. E- KN: č. 1937, 1939, 1932/1, 1932/2 (Západoslovenská distribučná, a.s.)
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


1 2 3 >