ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Obmedzenie voľného pohybu osôb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.
Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, 
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, 
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 15:00 hodiny 6. apríla 2020 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2),  písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.

Bližšie info:

https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=seniori-sme-tu-pre-vas-povedzme-stop-podvodnikom

 

 

Vývoz žumpy

Vývoz žumpy je možné telefonicky objednať na obecnom úrade: 038/7699122

Vyváža pán Lukáš Ondriška cena 6m3 (cca 40-45 €)

ODPOČET VODOMEROV

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že plánovaný odpočet vodomerov sa z dôvodu koronavírusu neuskutoční. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby si v priebehu tohto a budúceho týždňa, t.j. do 10.04.2020 odpísali stavy vodomerov a tento stav nahlásili na telefónne čísla:

Kšinná                   0911 044 599

Závada pod Č.v.   0911 044 598

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 42/1994 Z. z.") nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Pozor na podvodníkov

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19  Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť aj na Informačnú kanceláriu v Trenčíne v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov) telefonicky (032/74 11 250) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

SZZP Kšinná

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kšinná oznamuje všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť dňa 4.4.2020 (sobota) o 13.00 hod. v kultúrnom dome  SA RUŠÍ. Náhradný termín bude členom oznámený.

Oznam od Slovenskej pošty, a.s.

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Pošta Kšinná oznamuje svojím zákazníkom, že

bude v dňoch

od 24.03.2020 do odvolania

z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu 

OTVORENÁ

PONDELOK:    8:00-10:00

UTOROK:         8:00-10:00

STREDA:          8:00-10:00

ŠTVRTOK:       8:00-10:00

PIATOK:           8:00-10:00

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS