ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kšinná

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019

Ing. Boženu Hollú,

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 11. februára 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 23.1. a 24.1.2019 a v dňoch 28.1 až 31.1.2019 nebude MUDr. Gabriela Mikulášová ordinovať z dôvodu účasti na povinných seminároch v Bratislave. Sestrička na ambulancii bude prítomná počas všetkých dní k realizácii naplánovaných odberov, predpisu liekov, k podpisu zmlúv, objednávaniu  termínov preventívnych prehliadok a predoperačných vyšetrení.

Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Krutáka v ambulancii Slatina nad Bebravou.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy si Vám dovoľuje v súlade s ust.  § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznámiť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude dňa 06.februára 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.  bez dodávky elektriny: 

LOKA STAVANIE č. 137, 138, 138/BL, 138/PR, 138/VE, 140, 144/VE,148, 148/VE, 254, 254/BL, 254/PR, 254/VE, 9005,9006, 9007, 9008.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií sa dočítate v súbore na stiahnutie: 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informacie pre voliča (PDF, 573 KB, otvorí  sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS