ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 421
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 76
  • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 76
  • Počet platných odovzdaných hlasov: 75

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 27.5. až 29.5.2019 nebude  MUDr. Gabriela Mikulášová ordinovať z dôvodu povinného školenia v Bratislave, zároveň si sestrička na ambulancii čerpá dovolenku.

Zastupovanie je zabezpečené v dňoch 27.5. a 29.5.2019 MUDr. Krutáka ambulancia- Slatina nad Bebravou  a dňa  28.5.2019 u  MUDr. Ščešnáka - ambulancia Bánovce nad Bebravou.

 

OZNAM OD KOMINÁRA

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 22.5.2019 v prípade priaznivého počasia, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Zákonná povinnosť daňových subjektov od 1.7.2019

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Odvolanie času zýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 20:00 hodiny 26. apríla 2019

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

                                                                                               pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

 

Súbor na stiahnutie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 26.04.2019 (súbor PDF 303,33 KB otvorí sa v novom okne)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 12:00 hodiny 18. apríla 2019 do odvolania

Súbor na stiahnutie: 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 18.04.2019 (súbor PDF 396,22 KB otvorí sa v novom okne)

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. zo dňa 01. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

V Kšinnej, 12.04.2019

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS