ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V KŠINNEJ OD 18.02.2019

Pondelok        7:30 - 12:30              13:00 - 15:30

Utorok                   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda             7:30 - 12:30              13:00 - 17:00

Štvrtok                  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok             7:30 - 12:30               13:00 - 14:00

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

 

V Kšinnej, 12.02.2019                                                  

  JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                     starostka obce

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kšinná

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019

Ing. Boženu Hollú,

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 11. februára 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 23.1. a 24.1.2019 a v dňoch 28.1 až 31.1.2019 nebude MUDr. Gabriela Mikulášová ordinovať z dôvodu účasti na povinných seminároch v Bratislave. Sestrička na ambulancii bude prítomná počas všetkých dní k realizácii naplánovaných odberov, predpisu liekov, k podpisu zmlúv, objednávaniu  termínov preventívnych prehliadok a predoperačných vyšetrení.

Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Krutáka v ambulancii Slatina nad Bebravou.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS