ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 14. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                                                           starostka obce

Potravinová zbierka v Tescu pre SED-DDaDSS Kšinná

POTRAVINOVÁ ZBIERKA PRE SED - DD A DSS KŠINNÁ V TESCU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

16. -18. 12. 2021

Drahí bratia a sestry, milí darcovia.

S radosťou Vám oznamujem, že sekretariát Evanjelickej diakonie v spolupráci s Tescom potravinovú zbierku povolili a uskutoční sa v dňoch: 16.17.18.12.2021 (štvrtok, piatok, sobota).
Pre celosvetovú pandémiu bude táto zbierka bez prítomnosti personálu, či dobrovoľníkov.
Vždy večer sa zakúpený tovar  a odovzdaný pri recepcii do pripraveného kovového regálu odváži, vyčísli sa hodnota  a zavezie sa do domova.
Vyčíslenie je dôležité preto, lebo Tesco nám k celkovej sume pripíše 25 % z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

Nech Vás Boh žehná.

S úctou Marta Hrubá

Riaditeľka SED-DDaDSS Kšinná

Mikuláš

Milé detičky,

aj tento rok Vás príde navštíviť  Mikuláš. Našou obcou bude prechádzať na špeciálnom vozidle, dňa 5.12.2021 od 15:00 hod. Trúbením bude hlásiť svoj príchod a každé dieťa, ktoré ho bude čakať v okne dostane malé prekvapenie, ktoré nechá Mikuláš vonku pred bránkou.

 

Žiadame Vás o dodržanie všetkých platných hygienických opatrení.

 

ENVIPAK- Článok k Vianociam

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem

Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, životné prostredie.

Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.

Súbor na stiahnutie:   Článok Vianoce (súbor PDF, 1,36 MB otvorí sa v novom okne)

Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie dňa 28.11. a 5.12.2021 (t.j. prvé dve adventné nedele) nebudú.

Opäť  budú roznášané pobožnosti do domácností a tiež budú uverejnené na webovej stránke obce.

Tiež dávame do pozornosti našim deťom  online detskú besiedku, ktorá bude k dispozícii  na stránke obce.

Kto má záujem o prislúženie Večere Pánovej môže kontaktovať pani farárku Baškovú na t.č. 0918 828 224 alebo na t.č. 038/7699126.

Ďakujeme za pochopenie  a prajeme všetkým pokojné a požehnané prežitie nastávajúceho adventného obdobia.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS