ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske  prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.

 

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID  - 19   žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo  vchode do úradu.

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti :

 • úrad oznámi  klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú
 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude úrad považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia rozhodujúcich skutočností napr. skončenia zamestnania, v prípade neskoršieho zaslania bude uchádzač zaradený dňom zaslania žiadosti
 • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • úrad ruší všetky pripravované výberové konania
 • úrad ruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
 • úrad ruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
 • úrad ruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní
 • úrad ruší vykonávanie aktivačných činností

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná v priestoroch podateľne  pri vchode úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný v priestoroch podateľne úradu pri vchode do úradu
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá
 • podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.
 • prijať žiadosť  na resocializačný príspevok od klienta je možné v priestoroch podateľne úradu a v prípade potreby telefonicky konzultovať so sociálnym kurátorom, ak sa obdobie ôsmich pracovných dní po prepustení prekrýva s vyhlásenou krízovou situáciou, za podmienku splnenia uchádzania sa o pomoc orgánu SPODaSK možno považovať 8 pracovných dní mimo vyhlásenej krízovej situácie,  počas krízovej situácie sa resocializačný príspevok vypláca – vzhľadom na jeho účel (vybavenie osobných dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby).

Preventívne opatrenie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom- Základná škola s materskou školou Uhrovec

Preventívne opatrenie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V súlade s Uznesením krízového štábu obce Uhrovec zo dňa 9. marca 2020 a Príkazu starostky obce Uhrovec č. 2/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, bude prerušený vyučovací proces v Základnej škole s materskou školou, SNP 5, Uhrovec v období od 11. 03. 2020 (streda) do 17. 03. 2020 (utorok) vrátane. Rušia sa všetky výlety, exkurzie a výcviky.

Prebiehajúci plavecký  výcvik pre triedy 2. A, 3. A a 5. A je od zajtra taktiež zrušený (žiaci sa  budú dňa 10. 03. 2020 vyučovať podľa platného rozvrhu hodín).

Riaditeľ školy zároveň odporúča všetkým žiakom ZŠ a deťom z MŠ, aby počas tejto doby nenavštevovali verejné a hromadné podujatia (kiná, divadlá, športoviská, nákupné centrá, a pod.).

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme včas informovať.

PaedDr. Roman Ševčík

Riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Uhrovec
SNP 5, 956 41 Uhrovec

!!!DÔLEŽITÉ!!!

 

Pre koronavírus nechoďte k lekárovi osobne, ak to nie je nutné.

Využite predpisovanie liekov cez e-recept, liek si vyzdvihnite v ktorejkoľvek lekárni.

V súvislosti s koronavírusom upozorňujeme, aby ste pri podozrení kontaktovali lekára len telefonicky.

K dispozícii sú infolinky a číslo - 0800 221 234.

Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682.

Úrad verejného zdravotníctva SR Trenčín – 0911 763 203.

Bánovské noviny

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že sme začali spolupracovať s regionálnym týždenníkom Bánovské noviny. Každý týždeň (od stredy) si môžete bezplatne prevziať výtlačok tohto periodika, a to:

 • pri vstupných dverách obecného úradu,
 • v miestnych potravinách.

Občania Závady pod Čiernym vrchom si môžu výtlačok prevziať v piatok v čase od 7-8 hod. v budove potravín.

Výsledky vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

 • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 433
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 286
 • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú oblásku z cudziny: 3
 • Počet platných odovzdaných hlasov: 282

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 20,41 % 

Sadzba poplatku pre dok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) 

 je 22,- eur.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. Ak by obec dosiahla úroveň vytriedenia odpadu nad 30 %- poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu by bol vo výške 13 eur/1 tona.

Z týchto dôvodov vyzývame všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadov, pretože zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššiu mieru triedenia komunálnych odpadov a nižšiu sadzbu za uloženie odpadu na budúci rok.

V roku 2019 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 148,32 ton odpadu, z toho bolo 118,04 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 30,28 tony tvorili zložky komunálnyych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

V roku 2018 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 151,37 ton odpadu, z toho bolo 129,50 tony zmesový komunálny odpad a objemný odpad a 21,87 tony tvorili zložky komunálnyych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Súbor na stiahnutie:

Výpočet_úrovne_vytriedenia_komunálnych_odpadov_2019 (súbor PDF 505 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS