Slovenský iconEnglish icon

Obnova verejnej budovy v Kšinnej

 12.03.2024

Názov projektu: "Obnova verejnej budovy v Kšinnej"

Predmetom projektu je zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Kšinná. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom: 

  • zateplenia obvodového plášťa
  • zateplenia strešného plášťa 
  • výmeny elektroinštalácie a osvetlenia 
  • výmeny otvorových konštrukcií 
  • rekonštrukcie vykurovania ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA schválil obci Kšinná nenávratný finančný príspevok vo výške 505 819,22 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 532 441,28 €