Slovenský iconEnglish icon

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom

 20.12.2023

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc bola obci Kšinná poskytnutá dotácia na projekt  

"Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom".

Celkové výdavky projektu boli v sume 42 353,88  €, pričom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia 30 000,00 € a financovanie zabezpečené z vlastných zdrojov obce minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov bolo v sume 12 353,88 €.

Aktivity projektu: 

  1. Demontáž dvernej a okennej konštrukcie, osadenie dverných a okenných konštrukcií.
  2. Vybúranie podlahy a demontáž nášlapnej vrstvy, realizácia novej nášlapnej vrstvy.
  3. Demontáž atikových plechov, skladby strešnej konštrukcie, realizácia novej skladby strešnej konštrukcie, realizácia nového oplechovania atiky.
  4. Maľovanie vnútorných priestorov.​

Fotografie pred a po realizácii projektu