Slovenský iconEnglish icon

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 20,41 % 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

(platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) 

 je 22,- eur.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. Ak by obec dosiahla úroveň vytriedenia odpadu nad 30 %- poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu by bol vo výške 13 eur/1 tona.

Z týchto dôvodov vyzývame všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadov, pretože zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššiu mieru triedenia komunálnych odpadov a nižšiu sadzbu za uloženie odpadu na budúci rok.

V roku 2019 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 148,32 ton odpadu, z toho bolo 118,04 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 30,28 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

V roku 2018 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 151,37 ton odpadu, z toho bolo 129,50 tony zmesový komunálny odpad a objemný odpad a 21,87 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Súbor na stiahnutie: