Slovenský iconEnglish icon

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 34,69 % 

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

(platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) 

 je 22,- eur.

V roku 2021 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 166,76 ton odpadu, z toho bolo 108,91 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 57,85 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 12,22 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 5  eur menej ako v roku 2021.