Slovenský iconEnglish icon

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 48,71 % 

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

(platná od 1.3.2023 do 29.2.2024) 

 je 18,- eur.

V roku 2022 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 183,15 ton odpadu, z toho bolo 93,93 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 89,22 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 14,02 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 4  eurá menej ako v roku 2022 a o 9 eur menej ako v roku 2021.

Ďakujeme, že separujete a pomáhate tak životnému prostrediu.